váš zdroj informací k ochraně měkkých cílů a veřejných prostranství

MISE SPOLKU

NAŠIM POSLÁNÍM JE POMOCI ODBORNÉ I NEODBORNÉ VEŘEJNOSTI LÉPE SE ORIENTOVAT V OBLASTI OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PREVENCE KRIMINALITY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

ETICKÝ KODEX

Vaše bezpečí, z.s. si klade za cíl pomoci odborné i neodborné veřejnosti se lepe orientovat v oblasti ochrany měkkých cílů, veřejných prostranství a prevence kriminality s tímto související. Tento cíl naplňuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, odborně a kompetentně, citlivě a ohleduplně, nad rámec platné legislativy. Ochranu života, zdraví a majetku, stejně tak jako dalších hodnot vnímá jako poslání a vyšší cíl.

Bezpečí je, beze sporu,  jednou ze základních lidských potřeb. Proto Vaše bezpečnost, z.s. klade zvláštní důraz na preventivní činnost, neboť vnímá jako zásadní svoji úlohu při vytváření  prostředí, které je bezpečné a priori – nikoliv pouze v řešení vzniklých problematických anebo nebezpečných situací.

Veškeré citlivé informace zůstávají výsostně důvěrné. Informace nebudou zneužity, ani k osobnímu prospěchu ani k prospěchu třetích osob.
Každý člen organizace Vaše bezpečí z.s. se zavazuje k dodržování tohoto Etického kodexu.

Nástroje, které Vaše bezpečnost, z.s. používá, jsou:
  • OSVĚTA (odborné články, publikace, informační portál),
  • PLATFORMA PRO SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A NÁZORŮ (semináře, konference, kulaté stoly),
  • VZDĚLÁVÁNÍ (přednášky, kurzy, semináře),
  • PORADENSTVÍ (konzultace, audity, analýzy, návrhy).

Pin It on Pinterest